Курс


Курс по приложна психология и психотренинг

 

„ИНТЕГРАЛ – Г”

Програма „ Здраве и интелект

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТРЕНИНГ

Научно-практичен курс в памет на д-р Христо Гешанов

В наши дни психичната тренировка навлиза стабилно в бита и културата на много народности по света. Съвременната психотренировка представлява отлична МЕТОДИКА ЗА САМОПОЗНАНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ на човека. Същевременно тя дава добри възможности за пълноценна реализация на Вашия изключително богат физически, психически и духовен потенциал.

Предлагаме Ви оригинален курс, който обхваща най-ефикасните методи и средства от древността до наши дни, очистени от всички форми на окултното и приспособени към нашите условия на живот. В програмата на курса ще откриете хармоничен баланс между история (10%), теория (15%), методика (35%) и практика (40%) на съвременния психотренинг.

Нашите специалисти ще Ви поднесат учебния материал с необходимата НАУЧНА ДОСТОВЕРНОСТ, ПО ДОСТЪПЕН И УВЛЕКАТЕЛЕН НАЧИН.

Крайната цел е да разкрепостите Вашите възможности и да се изградите като психолог на самия себе си. Ще откриете определящото въздействие на психиката върху телесните функции, както и водещата, и определяща роля на духовното начало над психиката и тялото.

Ако работите системно и последователно по предложената програма и методика, можете да очаквате значими резултати в постигането на следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 • профилактика и подкрепяща терапия на някои соматични и психични разстройства чрез повишаване на естествения имунитет, като имате предвид, че психотренировката няма противопоказания;
 • укрепване и усъвършенстване на отделни телесни и психически функции, качества и умения;
 • ликвидиране на широк кръг от нежелани комплекси – чувство за малоценност, нерешителност, слаба воля, памет, ленивост, плахост или затруднения в общуването, повишена тревожност, страхови неврози, сексуални разстройства, главоболие, безсъние и прочие;
 • оптимално разрешаване на възникващите семейно-брачни проблеми и конфликти;
 • повишаване устойчивостта спрямо неблагоприятни фактори на живота, повишаване на собствената Ви стресоустойчивост; изграждане на Вашата оптимална психо-защита;
 • увеличаване на жизнената активност – здраве, работоспособност, активно дълголетие;
 • разкриване на личния творчески потенциал;
 • разработване на лична житейска стратегия и оптималното й реализиране.

 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА

Въведение:

 1. Човекът като система
 2. Човешкият мозък – същност, структура, резерви и възможности
 3. Психология на личността (структура на индивидуалната психика)
 4. Кризата в съвременния свят (социален стрес)
 5. Видове стрес в личния и професионален живот (нервно-емоционален стрес)
 6. Изграждане на себе си
 7. Интелект – същност, видове и особености
 8. Емоционална интелигентност
 9. Психотренировка и самоуправление на човека. Житейска стратегия и тактика
 10. Начин на живот
 11. Характер и психични нагласи
 12. Психохигиена и психопрофилактика
 13. Методика за увеличаване активните ресурси на човешкия мозък
 14. Методика за повишаване функционалните възможности на мозъка
 15. Из историята на психотренировката
 16. Същност и структура на съвременния психотренинг
 17. Методика на психотренировката
 18. Вербална (словесна) и идеомоторна (въображаема)
 19. Успокояваща (релаксираща) психотренировка – методика и практика
 20. Релаксация – същност, механизми и ефекти
 21. Специална (индивидуализирана) психотренировка
 22. Мобилизираща (активираща) психотренировка
 23. Основи на дихателната тренировка – за повишаване ефективността на психотренировката
 24. Приложна (целева) психотренировка
 25. Воля и волеви процеси
 26. Самообразование и организация на личната информационна работа
 27. Определете Вашия темперамент
 28. Психотренировка и сексология
 29. Психична инерция и нешаблонно мислене
 30. Интелектуална психотренировка – съзнание и подсъзнание
 31. Творческа психорегулация
 32. Култура и интелект
 33. Оптимистична философия на живота

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

През последните 20 години курсът по психотренинг е провеждан с голям успех в различни аудитории. В настоящия момент той се предлага във вид на кореспондентски курс по Скайп или Google Meet.

Неговата продължителност е осем месеца. Абонатът получава периодично (два пъти месечно) пратки (в електронен вид), всяка от които съдържа разработените от д-р Гешанов теми и материали за самостоятелни занимания, и също два пъти месечно се провеждат събеседвания и индивидуални консултации с водещите на курса.

В програмата са включени практически задачи, ситуационни игри, тестове и други упражнения за личностно развитие.

Привлечена е информация и от други области, която може да усили ефекта от заниманията.

Към програмата има и някои допълнителни Приложения, които се надяваме да бъдат приятна изненада за вас.

 

Дати на провеждане на курса: 

От януари до юни 2023 година – индивидуално и в малки групи (двама или трима) обучение; заключителни сесии в края на август; записване до края на месец декември; датите и часовете са по индивидуална договорка.

Групово обучение – ускорен курс: от април до юни 2023 година и заключителни сесии в края на август; занятията ще се провеждат всеки вторник от 19 часа по Скайп; записване до края на месец март

От септември 2023 година до февруари 2024 година – индивидуално и в малки групи (двама или трима) обучение и заключителни сесии в края на април; записване до края на месец август 2023 година ; датите и часовете са по индивидуална договорка.

 

Водещи на курса – Магдалена Цавкова, ученичка на Христо Гешанов, в момента преподавател и ръководител катедра “Природни науки” във Vienna International School, Австрия.

Д-р Гергана Гешанова, лекар, един от основателите на Курса по приложна психология и психотенинг на Христо Гешанов.

Такса за участие – 640 лева. За групово обучение – отстъпка 20%. За участници от чужбина – 420 евро. За участие в семинар – 240 лева.

Възможен е и вариант за провеждане на групов курс в отделни организации, фирми или групи, с адаптирана тематична програма с оглед професионалната реализация на участниците. 

Контакти:

За информация и записване: д-р Гергана Гешанова

+359 882 37 4000

Е-mail: ggeshanova@gmail.com

 

За въпроси, свързани с дните и часовете на провеждане: Магдалена Цавкова

+43 676 318 9233

Е-mail: mtsavkova@yahoo.com или mtsavkova@gmail.com

 

При проявен интерес към курса по приложна психология, моля да изпратите и-мейл като отговорите на следните въпроси:

 1. Каква е мотивацията Ви за участие в този курс и какво очаквате да постигнете по време и след обучението?
 2. Моля напишете нещо за себе си – възраст, професия, семейно положение, вероизповедание, работа и друга информация, която би могла да помогне на водещия курса да определи възможна подкрепа по време на психотренировката (информацията е конфиденциална и никакви лични данни не се използват) 
 3. Моля посочете няколко възможни дни и часове, в които ще Ви е удобно да провеждаме занятията. 
 4. Бихте ли работили в група или предпочитате индивидуална работа?

Благодарим за желанието Ви за личностна работа и се надяваме да Ви бъдем полезни!