Курс по приложна психология и психотренинг


ET „ ИНТЕГРАЛ“

Програма „ Интелект

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТРЕНИНГ

Научно-практичен курс

В наши дни психичната тренировка навлиза стабилно в бита и културата на много народности по света. Съвременната психотренировка представлява отлична МЕТОДИКА ЗА САМОПОЗНАНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ на човека. Същевременно тя дава добри възможности за пълноценна реализация на Вашия изключително богат физически, психически и духовен потенциал.

Предлагаме Ви оригинален курс, който обхваща най-ефикасните методи и средства от древността до наши дни, очистени от всички форми на окултното и приспособени към нашите условия на живот. В програмата на курса ще откриете хармоничен баланс между история (10%), теория (15%), методика (35%) и практика (40%) на съвременния психотренинг.

Нашите специалисти ще Ви поднесат учебния материал с необходимата НАУЧНА ДОСТОВЕРНОСТ, ПО ДОСТЪПЕН И УВЛЕКАТЕЛЕН НАЧИН.

Крайната цел е да разкрепостите Вашите възможности и да се изградите като психолог на самия себе си. Ще откриете определящото въздействие на психиката върху телесните функции, както и водещата, и определяща роля на духовното начало над психиката и тялото.

Ако работите системно и последователно по предложената програма и методика, можете да очаквате значими резултати в постигането на следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 • профилактика и подкрепяща терапия на някои соматични и психични разстройства чрез повишаване на естествения имунитет, като имате предвид, че психотренировката няма противопоказания;
 • укрепване и усъвършенстване на отделни телесни и психически функции, качества и умения;
 • ликвидиране на широк кръг от нежелани комплекси – чувство за малоценност, нерешителност, слаба воля, памет, ленивост, плахост или затруднения в общуването, повишена тревожност, страхови неврози, сексуални разстройства, главоболие, безсъние и пр.;
 • оптимално разрешаване на възникващите семейно-брачни проблеми и конфликти;
 • повишаване устойчивостта спрямо неблагоприятни фактори на живота, повишаване на собствената Ви стресоустойчивост; изграждане на Вашата оптимална психо-защита;
 • увеличаване на жизнената активност – здраве, работоспособност, активно дълголетие;
 • разкриване на личния творчески потенциал;
 • разработване на лична житейска стратегия и оптималното й реализиране.

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА

Въведение

 1. Човекът като система
 2. Човешкият мозък – същност, структура, резерви и възможности
 3. Психология на личността (структура на индивидуалната психика)
 4. Кризата в съвременния свят (социален стрес)
 5. Видове стрес в личния и професионален живот (нервно-емоционален стрес)
 6. Изграждане на себе си
 7. Интелект – същност, видове и особености
 8. Емоционална интелигентност
 9. Психотренировка и самоуправление на човека. Житейска стратегия и тактика
 10. Начин на живот
 11. Характер и психични нагласи
 12. Психохигиена и психопрофилактика
 13. Методика за увеличаване активните ресурси на човешкия мозък
 14. Методика за повишаване функционалните възмож-ности на мозъка
 15. Из историята на психотренировката
 16. Същност и структура на съвременния психотренинг
 17. Методика на психотренировката
 18. Вербална (словесна) и идеомоторна (въображаема)
 19. Успокояваща (релаксираща) психотренировка – методика и практика
 20. Релаксация – същност, механизми и ефекти
 21. Специална (индивидуализирана) психотренировка
 22. Мобилизираща (активираща) психотренировка
 23. Основи на дихателната тренировка – за повишаване ефективността на психотренировката
 24. Приложна (целева) психотренировка
 25. Воля и волеви процеси
 26. Самообразование и организация на личната информационна работа
 27. Определете вашия темперамент
 28. Психотренировка и сексология
 29. Психична инерция и нешаблонно мислене
 30. Интелектуална психотренировка – съзнание и подсъзнание
 31. Творческа психорегулация
 32. Култура и интелект
 33. Оптимистична философия на живота

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

През последните 20 години курсът по психотренинг е провеждан с голям успех в различни аудитории. В настоящия момент той се предлага във вид на Кореспондентски курс.

Неговата продължителност е шест месеца. Абонатът получава периодично (два пъти месечно) пратки (в електронен вид), всяка от които съдържа необходимите теми и материали за самостоятелни занимания.

В програмата са включени конкурсни задачи, ситуационни игри, тестове и други.

Привлечена е информация и от други области, която може да усили ефекта от заниманията

Към програмата са включени и някои допълнителни Приложения, които се надяваме да бъдат приятна изненада за вас.

Паралелно с това, в рамките на курса, абонатът има възможност за събеседване и лична консултация с ръководителя на курса и неговия екип (един път месечно).

Ръководител на курса – Христо Гешанов, психолог и сексолог.

Такса за участие – 636 лв. За групово обучение – отстъпка 20%. За участници от чужбина по скайп – 420 евра.

Разработени са варианти на курса за специализирани аудитории – за жени, за учащи, бизнесмени, спортисти и др.

Вариантът за провеждане на редовен групов курс в отделни организации, фирми и пр., води до промяна в тематичната програма с оглед професионалната реализация на участниците.

За контакти: +359 2 987 55 42; +359 882 37 4000

Е-mail:  ggeshanova@gmail.com

Мнения за курса по приложна психология и психотренинг от завършили го курсисти

На този линк можете  да прочете мнения на завършили курса курсисти.

Ако искате да получвате новини за нови книги, курсове и събития, се абонирайте за нашия е-бюлетин